DATABEHANDLER AFTALE

Databehandleraftale

DATABEHANDLER AFTALE

 

01

Definitioner

1.1 “Aftalen” henviser til aftalen mellem Retail 360 Service Solutions og Virksomheden, som denne Databehandleraftale er tilknyttet.
1.2 “Gældende Databeskyttelseslovgivning” henviser til den lovgivning, som vedrører behandling af personoplysninger, herunder GDPR.
1.3 “Virksomhedens Kontaktperson” henviser til den i artikel 8 anførte kontaktperson
1.4 “Dataansvarlig” henviser til Virksomheden og Andre Tjenestemodtagere, der alene eller sammen med andre bestemmer, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af Personoplysninger.
1.5 “DBA” henviser til denne Databehandleraftale.
1.6 “Andre Tjenestemodtagere” henviser til enhver tredjepart (såsom en af Virksomhedens tilknyttede selskaber), der har ret til at modtage Tjenesteydelser i henhold til Aftalen.
1.7 “GDPR” henviser til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Direktiv 95/46/EF (Generel Forordning om Databeskyttelse).
1.8 “Personoplysninger” har den betydning som defineret i artikel 4, stk. 1, i GDPR, og omfatter i forbindelse med denne DBA kun Personoplysninger, der behandles af Retail 360 Service Solutions som Virksomhedens Databehandler.
1.9 “Brud på Persondatasikkerhed” henviser til brud på sikkerheden, som fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse af eller adgang til Personoplysninger, der er behandlet i henhold til denne DBA.
1.10 ”Databehandler” henviser til en fysisk eller juridisk person, som behandler Personoplysninger på vegne af en Dataansvarlig.
1.11 “Databehandling” har den betydning som defineret i Artikel 4, stk. 2, i GDPR.
1.12 “Tjenesteydelse” henviser til tjenesteydelser, der leveres i henhold til Aftalen og indebærer behandlingen af Personoplysninger, som Retail 360 Service Solutions udfører i sin rolle som Databehandler for Virksomheden, Virksomheden er Dataansvarlig. Tjenesteydelserne er nærmere specificeret i Afsnit A.1.
1.13 “Underdatabehandler” henviser til enhver anden Databehandler, som på vegne af Retail 360 Service Solutions udfører de Tjenesteydelser, der leveres i henhold til denne DBA. Underdatabehandler henviser udelukkende til en underleverandør med adgang til Personoplysninger.

02

Databehandleraftalens formål og anvendelsesområde

2.1 Denne DBA fungerer som en skriftlig Databehandleraftale mellem Virksomheden og Retail 360 Service Solutions og finder anvendelse på Tjenesteydelser, der involverer behandling af Personoplysninger og som Retail 360 Service Solutions udfører i rollen som Databehandler for Virksomheden og/eller Andre Tjenestemodtagere.
2.2 Databehandleraftalen regulerer Virksomhedens og Retail 360 Service Solutions’ rettigheder og forpligtelser i forbindelse med behandling af Personoplysninger. Alle andre rettigheder og forpligtelser reguleres udelukkende af Aftalens øvrige dele.
2.3 Retail 360 Service Solutions behandler Personoplysninger i overensstemmelse med Aftalen og denne DBA.
2.4 Ved udførelsen af Tjenesteydelserne skal Retail 360 Service Solutions overholde alle love og forskrifter om databeskyttelse gældende for data behandlere. Virksomheden er ansvarlig for at overholde love og forskrifter, der gælder for Virksomheden og eventuelt Andre Tjenestemodtagere (navnlig love og forskrifter gældende for Dataansvarlige), samt ligeledes at sikre over for Andre Tjenestemodtagere, at Retail 360 Service Solutions og Retail 360 Service Solutions’
2.5 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem bestemmelser i denne DBA og Aftalen – som angår parternes forpligtelser i forbindelse med behandling af Persondata – skal bestemmelserne i denne DBA have forrang. Enhver begrænsning af Databehandlerens ansvar i Aftalen eller andre tilknyttede aftaler skal ligeledes være gældende for denne DBA og have forrang for bestemmelser i denne DBA.

03

Oplysninger om Databehandlingen udført af Retail 360 Service Solutions

3.1 Detaljerne vedrørende behandlingen af Personoplysninger der udføres af Retail 360 Service Solutions – navnlig de forskellige typer af behandlede Personoplysninger samt kategorierne af registrerede personer – er nærmere angivet i Afsnit A.1 til denne DBA.

04

Rettigheder i forbindelse med instrukser

4.1 Som Databehandler vil Retail 360 Service Solutions udelukkende behandle Personoplysninger i henhold til skriftlig instruks fra Virksomheden. Parterne er enige om, at Aftalen og denne DBA udgør Virksomhedens endelige instruks vedrørende Retail 360 Service Solutions’ behandling af Personoplysninger.
4.2 Yderligere eller alternative instrukser skal aftales skriftligt mellem Retail 360 Service Solutions og Virksomheden og kan medføre yderligere omkostninger, som pålægges Virksomheden.
4.3 Hvis de yderligere instrukser er et direkte krav i Gældende Databeskyttelseslovgivning, og Retail 360 Service Solutions og Virksomheden ikke når til enighed i overensstemmelse med Artikel 4.2, har Virksomheden ret til at opsige Aftalen med rimeligt varsel.

05

Tekniske og organisatoriske foranstaltninger

5.1 Retail 360 Service Solutions implementerer de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er nærmere anført i Afsnit A.2. Virksomheden bekræfter hermed, at det angivne sikkerhedsniveau er passende for den risiko, der er forbundet med Retail 360 Service Solutions’ behandling af Personoplysninger på vegne af Virksomheden.
5.2 Virksomheden anerkender og accepterer, at de tekniske og organisatoriske foranstaltninger er underlagt den tekniske udvikling. Retail 360 Service Solutions har i den forbindelse ret til at gennemføre passende alternative foranstaltninger, forudsat sikkerhedsniveauet for foranstaltningerne opretholdes.

06

Forpligtelse til datasikkerhed

6.1 Retail 360 Service Solutions instruerer alle medarbejdere, der indgår direkte i leveringen af Tjenesteydelserne, til at holde Personoplysninger fortrolige.

07

Underdatabehandlere

7.1 Virksomheden godkender herved Retail 360 Service Solutions’ anvendelse af Underdatabehandlere. Underdatabehandlerne er nærmere angivet i Afsnit A.3.
7.2 På ethvert tidspunkt kan Retail 360 Service Solutions fjerne eller tilføje nye Underdatabehandlere, men skal underrette Virksomheden forinden. Virksomhedens kan inden for 10 dage efter modtagelse af underretningen gøre indvendinger, hvorefter parterne skal forsøge at opnå enighed (evt. ved udskiftning af Underdatabehandleren eller ophævelse af denne DBA). Underdatabehandleren anses for godkendt, hvis der ikke er rejst indvending indenfor den angivne frist.
7.3 Retail 360 Service Solutions har ret til at udskifte Underdatabehandlere, i en kortere periode, hvis dette anses nødvendigt for at levere Tjenesteydelsen til Virksomheden uden afbrydelser. I et sådant tilfælde skal Retail 360 Service Solutions uden unødigt ophold underrette Virksomheden herom, Artikel 7.2 i denne DBA regulerer Virksomhedens adgang til at gøre indvendinger.

08

Virksomhedens Kontaktperson for databeskyttelse

8.1 Virksomheden skal underrette Retail 360 Service Solutions om kontaktdetaljer på den persondataansvarlige i Virksomheden, hvis Virksomheden har udpeget en DPO skal dennes kontaktdetaljer fremsendes til Retail 360 Service Solutions. Eventuelle ændringer skal straks underrettes skriftligt til Retail 360 Service Solutions.
8.2 Alle oplysninger og underretninger, der kræves i henhold til denne DBA, fremsendes skriftligt (e-mail er tilstrækkeligt) til Virksomhedens Kontaktperson, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

09

Berigtigelse, sletning og begrænsning af Databehandlingen

9.1 Retail 360 Service Solutions berigtiger, sletter eller begrænser behandlingen af Personoplysninger efter instruks fra Virksomheden.

10

Underretningspligt og støtte fra Retail 360 Service Solutions

10.1 I tilfælde af Brud på Persondatasikkerheden underretter Retail 360 Service Solutions uden ugrundet ophold Virksomheden, efter at Retail 360 Service Solutions er blevet bekendt med sådanne sikkerhedsbrud. Retail 360 Service Solutions (i) samarbejder i rimeligt omfang med Virksomheden i forbindelse med undersøgelsen af et sådant Brud på Persondatasikkerheden, (ii) yder i rimeligt omfang støtte til Virksomheden i forbindelse med dennes forpligtelse til underretning om sikkerhedsbrud i henhold til Gældende Databeskyttelseslovgivning og (iii) iværksætter passende foranstaltninger til afhjælpning af sikkerhedsbruddet.

10.2 Retail 360 Service Solutions underretter uden ugrundet ophold Virksomheden om (i) klager og anmodninger fra de registrerede personer, hvis Personoplysninger behandles i henhold til denne DBA (f.eks. i forbindelse med berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen af Personoplysninger (i) og (ii) påbud eller anmodninger fra domstolene eller de kompetente tilsynsmyndigheder.

10.3 Efter anmodning fra Virksomheden bistår Retail 360 Service Solutions i rimeligt omfang Virksomheden med
(i) håndtering af klager, anmodninger eller påbud som beskrevet i Artikel 10.2 i denne DBA
(ii) opfyldelse af Virksomhedens forpligtelser i henhold til Gældende Databeskyttelseslovgivning.
De ovennævnte ydelser leveret af Retail 360 Service Solutions, faktureres selvstændigt på baggrund af medgået tid og omkostninger

11

Revisioner

11.1 Virksomheden har ret til – ved hjælp af passende midler – i overensstemmelse med Artikel 11.2 og 11.3 nedenfor, at kontrollere Retail 360 Service Solutions’ og Underdatabehandlernes overholdelse af databeskyttelsesforpligtelserne, herunder (navnlig i forbindelse med de tekniske og organisatoriske foranstaltninger) årlige kontroller og lejlighedsvis såfremt disse er nødvendige i henhold til Gældende Databeskyttelseslovgivning. Disse kontroller skal være begrænset til informations- og databehandlingssystemer, der er relevante for leveringen af Tjenesteydelserne.

11.2 Retail 360 Service Solutions og Underdatabehandlere har mulighed for at dokumentere overholdelse af databeskyttelsesforpligtelserne ved fremlæggelse af revisionserklæringer eller certificeringer. Virksomheden bekræfter at disse generelle erklæringer opfylder Virksomhedens revisionsbeføjelse i henhold til denne DBA. På Virksomhedens anmodning stiller Retail 360 Service Solutions (i) relevante uddrag af revisionsrapporter og/eller (ii) oplysninger samt dokumentation vedrørende gældende certificeringer for de pågældende Tjenesteydelser, til rådighed. Virksomheden forpligter sig til at behandle de fremlagte revisionsrapporter, oplysninger og dokumentation fortroligt.

11.3 Alene i tilfælde af, at certificeringerne og revisionsrapporterne ikke er tilstrækkelige til, at Virksomheden kan overholde gældende revisionskrav og forpligtelser i henhold til Gældende Databeskyttelseslovgivning, kan Virksomheden for egen regning (i) anmode om yderligere oplysninger og dokumentation eller (ii) – efter et rimelig skriftligt varsel – foretage yderligere revisioner af Retail 360 Service Solutions’ kontrolmiljø og sikkerhedspraksis, som er relevante for behandling af Personoplysninger omfattet af denne DBA. En revision skal foretages uden at afbryde Retail 360 Service En revision skal foretages uden at afbryde Retail 360 Service Solutions’ forretningsaktiviteter og i overensstemmelse med Retail 360 Service Solutions’ sikkerhedspolitikker samt Gældende Databeskyttelseslovgivning.

BILAG A.1: BESKRIVELSE AF DATABEHANDLINGSAKTIVITETER

Dette bilag indeholder en beskrivelse af de grundliggende databehandlingsaktiviteter, der udføres af databehandleren for at kunne opfylde de kontraktuelt aftalte ydelser i hovedaftalen. Hvis en bestemt tjeneste indeholder behandling af yderligere eller forskellige kategorier af dataemner eller af persondata, gives den respektive information i den relevante tjenestebeskrivelse.

 

ProduktTjenesteDermed forbundene behandling af personoplysninger
Sikringsløsninger:
· TVO-anlæg
· Automatisk indbrudsalarmanlæg
· Adgangskontrolanlæg
· Tilhørende management platfo
Vedligehold, eftersyn og reparation* (onsite eller via fjernadgang)Personoplysninger gemt i systemet (f.eks. system log data indeholdende brugernavn og brugeraktiviteter, videooptagelser) kan ses
DriftsassistanceIfm. assistance til standard betjeningsfunktioner af de købte sikringsløsninger kan personoplysninger i systemet på vegne af kunden tilgås og ændres af Retail 360 Service Solutions medarbejder (f.eks. oprettelser af nye brugere, redigering af kortholder, gennemgang af videooptagelser).
Back-up tjenesterBack-up filer med systemernes konfigurationsdata, som bliver gemt hos Retail 360 Service Solutions indeholder personoplysninger som f.eks. brugernavn og kode. Filer som inkluderer yderligere person data som f.eks. brugernes aktiviteter, navne på ansatte og deres indtastninger på visse sikkerhedsområder eller optagelser lavet via videoovervågningssystemer bliver gemt på kundens udstyr (f.eks. bærbar hard drive, lokal server) og kan gendannes
HostingIfm. hosting stiller Retail 360 Service Solutions IT-services til rådighed for den dataansvarlige og herigennem opbevarer personoplysninger om den dataansvarliges brugere og kunder på databehandlerens serversystemer.
Behandlingen omfatter følgende kategorier af registrerede:
· Ansatte hos kunden og samarbejdspartner, som får adgang til kundens bygninger og/eller bliver oprettet som
bruger/kortholder i kundens sikringsanlæg
· Ansatte hos kunden, som er driftsansvarlig for kundens sikringsanlæg og-/eller tilhørende
management platforme ·
Gæster / andre individer, der går ind på et overvåget område hos kunden
·Personer, som er angivet som kontaktperson på Retail 360 Service Solutions forholdsordre
Kategorier af personoplysninger:
· Master data (navn, brugernavn, personnummer, e-mail adresse, gyldighed foradgangsautorisation)
· Forretningskontaktdata (e-mail adresse, telefonnummer)
· Adgangsdata (lokation og adgangstidspunkt)
· IP-adresser på udstyr for at opnå adgang til relevante systemer
· Logget aktivitet (f.eks. ændringer på systemkonfiguration)
· Kun i tilfælde af videoovervågning: Videooptagelser

* I forbindelse med fejlretning og reparation kan det forekomme, at vores danske support organisation får assistance fra Retail 360 Service Solutions produkt support i New Zealand. Denne supportydelse inkluderer ingen databehandlingsaktivitet, dog kan det ikke udelukkes at personoplysninger gemt i databasen af det enkelte system er synligt i fejlfindingsprocessen.

ProduktTjenesteDermed forbundene behandling af personoplysninger
BygningsautomatikDriftsassistanceIfm. assistance til bruger administration i CTS-systemet på vegne af kunden kan personoplysninger tilgås og ændres af Retail 360 Service Solutions medarbejder (f.eks. oprettelser af nye brugere)
Back-up tjenesterBack-up filer med systemernes konfigurationsdata, som bliver gemt hos Retail 360 Service Solutions indeholder personoplysninger som f.eks. brugernavn og kode.
HostingIfm. hosting stiller Retail 360 Service Solutions IT-services til rådighed for den dataansvarlige og herigennem opbevarer personoplysninger om den dataansvarliges brugere og kunder på databehandlerens serversystemer.
Behandlingen omfatter følgende kategorier af registrerede:
· Ansatte hos kunden, samarbejdspartnere og kunder, som bliver oprettet som bruger i kundens anlæg for
bygningsautomatik
Kategorier af personoplysninger:
· Brugernavn
· IP-adresser på udstyr for at opnå adgang til relevante systemer
· Logget aktivitet (f.eks. ændringer på systemkonfiguration)

BILAG A.2: TEKNISKE OG ORGANISATORISKE FORANSTALTNINGER

Tekniske og organisatoriske foranstaltninger i henhold til Art. 32 Generel databeskyttelsesforskrift (“GDPR”)

I. Introduktion
Dette dokument beskriver de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af persondata (“sikkerhedsforanstaltninger” og ”tiltag”),
hvilke databehandler, som minimum, etablerer i forbindelse med den behandling, der udføres på vegne af den dataansvarlige, under hensyntagen til den
teknologiske udvikling, omkostningerne for implementering, kontekst og formål for behandling samt risikoen for varierende sandsynlighed og alvor for
personers rettigheder og frihed.

Hvis forskellige, særlige sikkerhedsforanstaltninger er aftalt i den tilgrundliggende hovedaftale, gælder disse særlige tiltag i stedet for eller i tillæg til de sikkerhedsforanstaltninger, der beskrives i dette dokument.

II. Grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger
De grundlæggende foranstaltninger sikrer beskyttelsen af fortrolighed og systemernes integritet, hvormed Retail 360 Service Solutions bearbejder
persondata, især når det gælder fjernadgang. Disse sikkerhedsforanstaltninger gælder for al behandling, der udføres af Retail 360 Service Solutions,
medmindre andet er aftalt i den tilgrundliggende hovedaftale.

1. Virksomheders interne processer
Databehandleren har udnævnt en databeskyttelsesleder i firmaet. Alle ansatte og tjenesteudbydere, der har adgang til persondata, er forpligtede til at
behandle disse data kun efter instruks fra den dataansvarlige og udelukkende til udførelsen af de kontraktuelt aftalte tjenester.

2. Beskyttelse mod uautoriseret adgang
Uautoriserede personer skal forhindres i at få adgang til computercentre eller forretningslokaliteter, hvor databehandling foregår.

Tiltag:
Databehandleren beskytter bygningerne eller forretningslokaliteter med passende kontrolsystemer, for fysisk adgang baseret på en sikkerhedsklassificering,
af bygninger eller forretningslokaliteter og tilsvarende definerede adgangsautorisationskoncepter. Alle bygninger eller forretningslokaliteter skal være sikrede, med teknisk adgangskontroltiltag f.eks. ved brug af kortaflæsningssystemer. Afhængigt af sikkerhedsklassifikation, skal ejendom, bygninger eller individuelle områder sikres med yderligere tiltag. Dette kan inkludere særlige profiler for fysisk adgang, biometri, adgang ved pinkode, korsbom systemer, der kun tillader individuel adgang, videoovervågning og sikkerhedspersonale. Rettigheder til at få adgang for autoriserede personer udstedes individuelt i henhold til fastsatte kriterier. Dette gælder også for eksterne personer.

3. Beskyttelse af computere
De computere, der benyttes til behandling, skal sikres og beskyttes mod uautoriseret brug.

Tiltag:
Kun autoriserede brugere får adgang til databehandlerens computer (både bærbare og stationære computer) og følgende sikkerhedsforanstaltninger beskytter yderligere mod uautoriseret adgang: datakryptering, individualiseret sikring af kodeord (mindst 8 tegn, normalt med automatisk udløbsdato), medarbejderidentitetskort med personlig identitetskryptering, automatisk nedlukning af inaktive systemer. Beskyttelsen af de benyttede computere mod angreb samt uheldig eller bevidst destruktion eller modifikation leveres blandt andre tiltag, ved systemer, der opdager indtrængen, firewalls og jævnligt opdaterede malware filtre.

4. Beskyttelse af data ved overførsel, transport og fjernadgang Persondata må ikke kunne læses, kopieres, ændres eller fjernes under elektronisk transmission eller under transport af data eller lagring af den på datamedier. Det skal være muligt at undersøge og afgøre på hvilke steder en overførsel af persondata ved brug af udstyr til dataoverførsel er muliggjort.

Tiltag:
De elektroniske kommunikationskanaler skal sikres med installation af lukkede netværker og processer for datakryptering. I tilfælde af fysisk transport af datamedier skal data krypteres. Datamedier skal bortskaffes på en måde, der er passende for beskyttelse af data. Fjernforbindelser skal være beskyttet ved kryptering. Dato, type og omfang af fjern vedligeholdelsesaktiviteter skal noteres i protokoller. III. Særlige sikkerhedsforanstaltninger for tjenester, hvori Retail 360 Service Solutions lagrer kundedata i IT-systemer Disse særlige tiltag sikrer beskyttelsen af fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af IT-systemer, hvori Retail 360 Service Solutions gemmer kundernes persondata. Disse tiltag gælder, når lagring af data repræsenterer en del af de kontraktuelle tjenester fra Retail 360 Service Solutions, og ikke kun er midlertidig.

1. Beskyttelse mod uautoriseret behandling
Kun medarbejdere, der er beskæftiget med de formål, hvortil personoplysningerne behandles, har adgang til IT-systemer, som bruges til lagring af kundedata.
Personoplysninger skal ikke kunne læses, kopieres, ændres eller fjernes uden tilladelse under behandling, brug og efter opbevaring.

Tiltag:
Adgang til persondata i IT-systemer gives på basis af et autorisationskoncept, som begrænser medarbejdernes adgang til de personoplysninger, som er nødvendige for udførelsen af de kontraktuelt aftalte tjenester (”need to know”). Derudover stilles krav om, at uautoriseret adgang til persondata forhindres efter behov ved hjælp af datakryptering.

2. Sikring af sporbarhed
Det skal være muligt at undersøge og afgøre, om og af hvem persondata er indtastet, ændret eller fjernet i databehandlingssystemer.

Tiltag:
Databehandleren tillader kun autoriserede brugere at have adgang til persondata på basis af et “need to know” autorisationskoncept. Adgang til persondata er angivet i logdatafiler, som i en protokol registrerer inddatering, modifikation og sletning af persondata.

3. Forsikring af integritet, tilgængelighed og stabilitet De systemer, der benyttes til behandling, skal være sikrede mod fejl, og mod at persondata til enhver tid er fuldt tilgængelige og beskyttet mod tab.

Tiltag:
Databehandleren gemmer persondata ved brug af redundante systemer, afhængigt af sikkerhedsklassificering og samt benytter afbrydelsesfri strømforsyning (f.eks. UPS, batterier, generatorer) til sikring af strømforsyningen i egne computercentre. En omfattende, nedskrevet nødplan foreligger og nødprocedurer og -systemer testes regelmæssigt

BILAG A.3: GODKENDTE UNDERDATABEHANDLERE

Den dataansvarlige har ved databehandleraftalens ikrafttræden godkendt anvendelsen af følgende underdatabehandlere:

NavnCVR-nr.AdresseMulig involvering i databehandling
CCTV Nordic35485392Olaf Ryes Gade 7K
DK-6000 Kolding
· Registrering af kundernes kontaktoplysninger i
kontrolcentralens software og videregivelse af disse
oplysninger til vægteren
· Registrering af kundehenvendelser i kundeloggen
G4S Olaf Ryes Gade 7K
DK-6000 Kolding
· Modtagelse og behandling af signaler fra Retail 360
Service Solutions udstyr, bl.a. video ”live stream” i
alarmtilfældet
· Fremsendelse af logudskrifter til kunden
· Udfyldelsen af vagtpatruljerapporter med kundens
kontaktoplysninger
ICT Olaf Ryes Gade 7K
DK-6000 Kolding
· Opbevaring af personoplysninger som registreres ifm.
etablering og brugen af Honestbox eller MyKey:
    o Brugernes personoplysninger som indtastes ifm.
Honestbox’s eller MyKey’s registreringsproces o
Personoplysninger som knyttes til brugernes konto ifm.
driften af Honestbox eller MyKey
    o Back-up af centralens konfiguration, som indeholder
brugernavne og adgangsrettigheder
· Analyse af systemets konfiguration, logfiler og databasen
til fejlfinding (3. niveau support)
Retail 360 Box Solutions/Honestbox43241486Galoche Alle 2, 4600 KøgeHosting/data opbevaring

0

Share This