Servicebetingelser

Servicebetingelser

ALMINDELIGE ABONNEMENTS BETINGELSER FOR ERHVERVSKUNDER

 

01

GÆLDENDE BETINGELSER

1.1 Disse almindelige betingelser gælder for alle aftaler indgået med Retail 360 Service Solutions (”360”) vedr. Abonnement og Systemet.
1.2 360 kan til enhver tid ændre disse betingelser og øvrige Abonnementsvilkår.
1.3 De til enhver tid gældende betingelser er tilgængelige på Hjemmesiden.
1.4 Varsling af ændringer vil ske på 360 Service hjemmeside, 360 faktura, betalingsserviceoversigt, elektronisk post, SMS eller via almindelig post. Ganske uvæsentlige ændringer kan varsles alene via Hjemmesiden. Alle ændringer i aftaleforholdet mellem 360 og Kunden skal være skriftlige, idet Kunden dog kan opsige telefonisk. Betaling for et Abonnement, efter en vilkårsændring, anses for accept af ændringen.
1.5 Ved modstrid mellem disse betingelser og andre skriftligt aftalte vilkår har anden skriftlig aftale forrang

 

02

DEFINITIONER

2.1 Ved ”Abonnement” forstås det eller de abonnement(er), Kunden tegner hos 360 i forbindelse med køb, leje eller leasing af Systemet.
2.2 Ved ”System” forstås det materiel, der leveres til Kunden af 360 eller en af 360 godkendt samarbejdspartner, og/eller som er specificeret på Kundens faktura.
2.3 Ved ”Hjemmesiden” forstås www.retail360boxsolutions.dk
2.4 Ved ”Kunden” forstås den, der har tegnet Abonnement hos 360.

 

03

INSTALLATION MV.

3.1 Systemet må alene installeres af 360 eller en af 360 godkendt samarbejdspartner.
3.2 For installationen betaler Kunden et særskilt installationsgebyr. Hvis Kunden har købt Systemet, er gebyret dog inkluderet den aftalte købesum.
3.3 Installation og service foretages inden for 360’s normale åbningstid, som fremgår på Hjemmesiden, og vederlaget er fastsat under forudsætning heraf.
3.4 Det er Kundens ansvar og risiko, at Systemet kan og må installeres på den aftalte adresse/placering. Er det f.eks. nødvendigt at etablere Internetforbindelse, telefonstik, ekstra sikringsgrupper mv. eller at konfigurere et eksisterende netværk, betaler Kunden særskilt vederlag herfor.

 

04

NØGLEBOKS/-FORVARING

4.1 Hvis der installeres en nøgleboks hos Kunden, eller indgås der en aftale om nøgleforvaring, er 360 ikke ansvarlig for deponerede nøgler. Kunden stiller de nødvendige nøgler til disposition.
4.2 Giver de deponerede nøgler – uanset årsag – ikke adgang til installationsadressen, eller har Kunden fravalgt nøgleboks/- forvaring, er 360 berettiget til at rekvirere en låsesmed for Kundens regning, hvis 360/en alarmpatrulje skønner, at det er nødvendigt at få adgang til installationsadressen. Hvis låsen er beskadiget, kan 360 få låsen udskiftet for Kundens regning, hvis 360 finder det nødvendigt.
4.3 Ved ændring af låse er Kunden forpligtet til at rekvirere 360 til deponering af nye nøgler samt til at betale 360 et vederlag for denne assistance. Vederlaget beregnes ud fra medgået tid og kørsel.
4.4 Nøglebokse overvåges alene i det omfang, dette er aftalt med Kunden.

 

05

VEDLIGEHOLDELSE, SERVICE MV

5.1 Kunden skal håndtere Systemet i overensstemmelse med de angivne forskrifter og er forpligtet til at give 360 besked, hvis Kunden konstaterer fejl.
5.2 Systemet må alene serviceres, repareres eller ændres af 360 eller en af 360 godkendt samarbejdspartner og må ikke tildækkes/blokeres af Kunden. 360 kan dog anmode Kunden om at foretage vedligeholdelse i det omfang, det vurderes at være muligt for Kunden.
5.3 Kunden er forpligtet til halvårligt at foretage en prøve-alarmering i henhold til den vejledning, som forefindes på Hjemmesiden.
5.4 Kunden faktureres for udførte reparationer, ændringer, fejlfindinger mv., medmindre denne service er udtrykkeligt omfattet af Kundens Abonnement, eller 360 i øvrigt bærer ansvaret for det forhold, som begrunder den udførte service. Udgifter til batterier og udskiftning heraf afholdes af kunden.
5.5 360 er til enhver tid berettiget til at få adgang til Systemet. 360 vil almindeligvis i god tid træffe aftale

 

06

OVERVÅGNING, FORHOLDSORDRE

6.1 Systemet er tilkoblet en kontrolcentral døgnet rundt. Som en del af Abonnementet aftales en forholdsordre med Kunden, der beskriver, hvorledes 360 og alarmcentral skal forholde sig ved alarmsignal.
6.2 Kunden er forpligtet til løbende at holde forholdsordrer, inkl. Kontaktpersoner, ajourført. 360 kan opkræve vederlag for arbejde som 360 af, at forholdsordren ikke er ajourført.
6.3 Uanset hvad der er aftalt i forholdsordren, vil vagten aldrig foretage handlinger, der bringer vagtens personlige sikkerhed i fare.

 

07

AFMELDING AF ALARM

7.1 Er alarmen aktiveret ved en fejl, skal Kunden inden for 3 minutter kontakte 360 og afmelde alarmen ved at oplyse kodeord eller ved brug af nøglebrik, talkode eller fjernbetjening. 360 er ikke forpligtet til at foretage udrykning, hvis Kunden foretager gyldig afmelding, selvom om dette sker efter 3 minutter.
7.2 Er afmelding ikke sket inden for 3 minutter i overensstemmelse med pkt. 7.1, kan 360 opkræve Kunden vederlag for udrykning.

 

08

SKILTNING

8.1 360 leverer ved installation af Systemet de nødvendige skilte til Kunden. Ved efterfølgende udskiftning af mærkede døre/porte/vinduer mv. udskiftes skilte for Kundens regning.
8.2 Ved videoovervågning er 360 forpligtet til at sikre, at krav til skiltning opfyldes, når Systemet installeres. Efter dette tidspunkt er Kunden ansvarlig for at sikre, at kravene til stadighed opfyldes.
8.3 Skiltene er 360’s ejendom og skal nedtages ved Abonnementets ophør. Nedtagningen må alene foretages af 360.

 

09

SIGNALHÅNDTERING

9.1 Når 360 modtager alarmsignal og/eller -billede, vurderer 360 på baggrund af forholdsordren og det modtagne signal, om der skal sendes en alarmpatrulje til alarmadressen. 360 afgør endvidere, om der samtidig skal ske orientering af politiet og/eller brandvæsen i henhold til de regler, som politiet og Justitsministeriet har fastsat
9.2 Alarmpatruljen vil ved fremkomst patruljere i henhold til den aftalte forholdsordre, og der efterlades en kvittering for alarmpatruljens tilstedeværelse. Hvis 360 skønner det nødvendigt, etableres der vagt på alarmadressen. Vagten opretholdes, indtil evt. sikring i henhold til pkt. 9.4 er gennemført.
9.3 Hvis 360 skønner det nødvendigt, kan 360 – for Kundens regning – desuden foranledige, at politiet, montør, håndværker, redningskorps eller en af Kunden udpeget kontaktperson får adgang til den sikrede adresse.
9.4 Ved skader som følge af indbrud/indbrudsforsøg, hærværk, brand eller lign. foranlediger 360, på Kundens regning, nødvendige skadebegrænsende foranstaltninger, fx vagt på alarmadressen, afdækning, håndværkerassistance og reetablering af Systemet.
9.5 Ved konstatering af at Systemet ikke fungerer, er 360 tillige berettiget, men ikke forpligtet, til – for Kundens regning – at sende og etablere vagt på alarmadressen, at skaffe adgang til den sikrede adresse samt at foranledige midlertidig skadesforbyggende foranstaltning gennemført.
9.6 Hvis 360 modtager falsk alarm (herunder personalerelaterede alarmer), der skyldes forhold, Kunden kan afhjælpe, kan 360 skriftligt anmode Kunden om at afhjælpe forholdet inden 3 dage. Hvis forholdet ikke er afhjulpet inden fristens udløb, kan 360 fakturere Kunden for efterfølgende udrykninger, der skyldes dette forhold, uanset om omkostninger til udrykning er omfattet af Kundens abonnementsvederlag.

 

10

VIDEOOVERVÅGNINGSANLÆG

10.1 Omfatter Abonnementet et videoovervågningsanlæg tilkoblet 360´s kontrolcentral er 360 alene dataansvarlig i forhold til persondata der behandles i forbindelse med generel overvågning, alarmovervågning og vagtassistance.
10.2 Når 360 modtager alarmsignal, optages og lagres video i 360´s arkiv. Optagelser der indeholder billeder af mistænkte strafbare forhold, vil alene blive videregivet til Politiet i kriminalitetsopklarende øjemed.
10.3 I tilfælde af, at Kunden selvstændig tilgår overvågningsmateriale, og anvender Systemet til overvågning m.v. af kunder og ansatte hos Kunden, er Kunden data ansvarlig for denne aktivitet. Kunden er i den forbindelse ansvarlig for overholdelse af gældende lovgivning for overvågning og persondata behandling, herunder at der anvendes et lovligt behandlingsgrundlag, og skal bl.a. sørge for yderligere skiltning der ikke følger af 360´s forpligtelser, samt information til kunder og ansatte, jf. GDPR art. 13 og art. 14.
10.4 Kunden skal friholde 360 for ethvert krav, som måtte blive rejst imod 360 som følge af Kundens selvstændige tilgang og anvendelse af Systemet som dataansvarlig ved overvågning af kunder og ansatte hos kunden.
10.5 Materiale fra videoovervågning og adgangssystem kan benyttes af 360 til dataindsamling. 360 er ansvarlig for at data, der indsamlet er i overensstemmelse med GDPR. Data vil efter indsamling og analyse være 360 ejendom og kan videresælges til tredjepart.

 

11

FLYTNING OG NEDTAGNING

11.1 Systemet må alene flyttes eller nedtages af 360 eller en af 360 godkendt samarbejdspartner, medmindre 360 udtrykkeligt accepterer andet
11.2 Hvis 360 flytter eller nedtager Systemet helt eller delvist, faktureres kunden et beløb beregnet ud fra medgået tid og kørsel.
11.3 Kunden afholder selv udgifter til udbedring af huller i vægge mv., og 360 er kun ansvarlig for skader på Kundens ejendom i det omfang, 360 har handlet ansvarspådragende.

 

12

AFTALENS LØBETID

12.1 Abonnementet træder i kraft, når Systemet (helt eller delvist) er installeret hos Kunden, jf. pkt. 3, og fortsætter indtil det opsiges/ophæves.
12.2 Hvis Kunden fraflytter sikringsadressen i Abonnementets løbetid, kan Kunden vælge (a) at indgå en ny Abonnementsaftale – som erstatter den eksisterende Abonnementsaftale – vedr. den nye sikringsadresse, eller (b) at betale et beløb svarende til summen af Kundens ydelser frem til det tidspunkt, hvor Kunden kunne have opsagt Abonnementet, uden at 360 er forpligtet til at levere ydelsen i henhold til Abonnementet på den nye adresse.
12.3 De første otte dage efter, at signaloverførsel er etableret, anses for en prøveperiode fra 360’s side. De aftalte forholdsordrer iværksættes først efter udløbet af prøveperioden.
12.4 Opsigelsesvarslet er for begge parter, 12 måneder.
12.5 Aftalen er uopsigelig i 36 måneder, herefter fortsætter abonnementet med løbende uopsigelige abonnementsperioder af 1 års varighed. Opsigelse af et abonnement, har således først virkning ved en abonnementsperiodes udløb.
12.6 I tilfælde af forretningsophør, betalingsstandsning, konkurs eller dødsfald, kan abonnementet når som helst opsiges med 3 måneders varsel til en måneds udløb.

 

13

ANDRE YDELSER, GEBYRER MV.

13.1 Alle ydelser vedr. Abonnementet og/eller Systemet skal rekvireres via 360 eller en af 360 godkendt samarbejdspartner.
13.2 For ydelser, der ikke er omfattet af Kundens Abonnement, betaler Kunden særskilt vederlag.
13.3 360 er berettiget til at opkræve de betalinger og gebyrer, der fremgår af Hjemmesiden. Disse beløb kan som følge af omkostningsstigninger, f.eks. portostigninger, miljøafgift, administrationsomkostninger forhøjes efter fremgangsmåden i punkt 1.2.
13.4 Et Abonnement omfatter ikke udgifter til tredjemand (teleselskab, politi, brandvæsen mv.).

 

14

BETALING

14.1 Abonnementet betales forud, medmindre andet aftales.
14.2 Alle øvrige ydelser, herunder gebyrer, kan faktureres særskilt. Betalingsbetingelser vil fremgå af fakturaen.

 

15

PRISREGULERINGER

15.1 Abonnementsvederlaget prisreguleres ikke de første seks måneder efter installationsdatoen. Varsling af prisændringer efter dette tidspunkt sker i overensstemmelse med punkt 1.2.
15.2 360 er berettiget til at regulere priserne i uopsigelighedsperioden, jf. pkt. 13.5.

 

16

360’S ANSVAR

16.1 360 er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler, idet 360 dog aldrig er ansvarlig for (a) indirekte tab eller følgeskader, (b) tab eller mangler som følge af force majeuretilstande eller (c) skader, som Kunden kunne have forsikret sig mod i et dansk opererende forsikringsselskab.
16.2 360 kan alene gøres ansvarlig for skader, mangler eller tab, der direkte kan henføres til 360’s ydelser til Kunden. 360 kan således ikke gøres ansvarlig for skader, mangler eller tab, der skyldes dele eller ydelser leveret af tredjemand. Hvis 360 konstaterer fejl, som 360 ikke er ansvarlig for, er 360 dog forpligtet til at informere Kunden herom og mod vederlag at medvirke til at afhjælpe problemet.
16.3 360 er ikke ansvarlig for misbrug af Kundens koder, nøglekort og kodeord.
16.4 360 er uden ansvar i tilfælde af, at GSM- eller internettet ikke leverer SMS’er til Kunde.
16.5 360’s ansvar over for Kunden kan under ingen omstændigheder overstige DKK 250.000 pr. år.
16.6 Hvis Kunden mener at have et krav mod 360, skal Kunden straks give 360 skriftlig meddelelse herom.

 

17

MISLIGHOLDELSE

17.1 Hvis Kunden væsentligt misligholder sine forpligtelser, er 360 berettiget til at:
a) ophæve Abonnementsaftalen,
b) indstille sine ydelser,
c) nedtage Systemet (medmindre Kunden har købt og erlagt den fulde betaling herfor),
d) kræve ikke forfaldne ydelser frem til det tidspunkt, hvor Kunden kunne have opsagt Abonnementet, betalt, og
e) kræve erstatning for tab som følge af misligholdelsen.
17.2 Som væsentlig misligholdelse anses blandt andet
a) væsentlige eller gentagne tilfælde af manglende rettidig betaling, jf. pkt. 15,
b) flytning eller nedtagning af Systemet i strid med pkt. 12,
c) service eller reparation af Systemet i strid med pkt. 5.2, manglende forsikring af Systemet, jf. pkt. 5.6,
d) manglende afhjælpning af forhold hos Kunden, der har givet anledning til udrykning eller lignende foranstaltninger, og som 360 har anmodet Kunden om at afhjælpe, eller
f) Kundens fraflytning udenforudgående orientering af 360.

 

18

EJENDOMSRET

18.1 Lejes Systemet af 360, har Kunden alene en brugsret hertil. Ved ophør af Kundens Abonnement, skal Systemet tilbageleveres til 360, jf. pkt. 12.
18.2 Er Systemet leaset, tilhører dette finansieringsselskabet indtil leasingsaftalens udløb, hvorefter ejendomsretten overgår til 360. Det er Kundens ansvar, at der indgås en leasingaftale, og hvis finansieringsselskabet ikke kan godkende Kunden, eller Kunden ikke rettidigt kvitterer for modtagelsen af Systemet, er 360 berettiget til anse udstyret for lejet, jf. pkt. 19.1, og opkræve hele installationsgebyret, jf. pkt. 3.2.
18.3 Har Kunden købt Systemet af 360 eller en af 360 godkendt samarbejdspartner, har 360/samarbejdspartneren ejendomsforbehold i det solgte, indtil den fulde købesum er betalt. Hvis Systemet indeholder et GSMmodul, omfatter købet ikke GSMsimkortet, der forbliver 360’s ejendom.

 

19

OVERDRAGELSE

19.1 Abonnementet kan ikke overdrages af Kunden uden 360’s forudgående, skriftlige accept. En sådan accept kan betinges af betaling af et overdragelsesgebyr.

 

20

LOVVALG OG VÆRNETING

20.1 Aftaleforholdet mellem Kunden og 360 er underlagt dansk ret og enhver tvist skal i første instans prøves ved retten i Roskilde

0

Share This